Wij zijn uitzendbureau Het Ambacht, hét uitzendbureau voor en door bakkers

Inschrijfformulier werkgevers

Gegevens inlener

Bedrijfsgegevens

Betalingsgegevens

Doorlopende machtiging bedrijven

Bankgegevens ondertekende

Ondertekening

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van de rekening van ondergetekende. Als ondertekende het niet eens is met de afschrijving, heeft hij 5 dagen de tijd om zijn bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Aldus naar waarheid ingevuld en voor akkoord ondertekend

Vacature zoeken?

Kunnen wij u helpen?

Telefoon: 0591 555442
e-mail: info@uitzendbureauhetambacht.nl